Một thế lực DEX mới huy động được gần 3 triệu USD dẫn đầu bởi Binance Labs