Những phím tắt trong Visual Studio Code đầy đủ nhất

43 Likes Comment

Những phím tắt trong Visual Studio Code đầy đủ nhất.

Shortcuts – Basic Editing

KeyCommandCommand id
Ctrl+Shift+KDelete Lineeditor.action.deleteLines
Ctrl+EnterInsert Line Beloweditor.action.insertLineAfter
Ctrl+Shift+EnterInsert Line Aboveeditor.action.insertLineBefore
Ctrl+DownMove Line Downeditor.action.moveLinesDownAction
Ctrl+UpMove Line Upeditor.action.moveLinesUpAction
Ctrl+Shift+Alt+DownCopy Line Downeditor.action.copyLinesDownAction
Ctrl+Shift+Alt+UpCopy Line Upeditor.action.copyLinesUpAction
Ctrl+DAdd Selection To Next Find Matcheditor.action.addSelectionToNextFindMatch
Ctrl+K Ctrl+DMove Last Selection To Next Find Matcheditor.action.moveSelectionToNextFindMatch
Ctrl+UUndo last cursor operationcursorUndo
Ctrl+Shift+LSelect all occurrences of current selectioneditor.action.selectHighlights
Ctrl+F2Select all occurrences of current wordeditor.action.changeAll
Ctrl+Meta+DownInsert Cursor Beloweditor.action.insertCursorBelow
Ctrl+Meta+UpInsert Cursor Aboveeditor.action.insertCursorAbove
Ctrl+Shift+]Jump to matching bracketeditor.action.jumpToBracket
Ctrl+]Indent Lineeditor.action.indentLines
Ctrl+[Outdent Lineeditor.action.outdentLines
HomeGo to Beginning of LinecursorHome
EndGo to End of LinecursorEnd
Ctrl+EndGo to End of FilecursorBottom
Ctrl+HomeGo to Beginning of FilecursorTop
Ctrl+K Ctrl+CAdd Line Commenteditor.action.addCommentLine
Ctrl+K Ctrl+URemove Line Commenteditor.action.removeCommentLine
Ctrl+/Toggle Line Commenteditor.action.commentLine
Ctrl+Shift+AToggle Block Commenteditor.action.blockComment
Ctrl+FFindactions.find
Ctrl+HReplaceeditor.action.startFindReplaceAction
F3Find Nexteditor.action.nextMatchFindAction
Shift+F3Find Previouseditor.action.previousMatchFindAction
Ctrl+MToggle Use of Tab Key for Setting Focuseditor.action.toggleTabFocusMode

Shortcuts – Rich Languages Editing

 

KeyCommandCommand id
Ctrl+SpaceTrigger Suggesteditor.action.triggerSuggest
Ctrl+Shift+IFormat Codeeditor.action.format
F12Go to Definitioneditor.action.goToDeclaration
Ctrl+Shift+F10Peek Definitioneditor.action.previewDeclaration
Ctrl+.Quick Fixeditor.action.quickFix
Shift+F12Show Referenceseditor.action.referenceSearch.trigger
F2Rename Symboleditor.action.rename
Ctrl+Shift+.Replace with Next Valueeditor.action.inPlaceReplace.down
Ctrl+Shift+,Replace with Previous Valueeditor.action.inPlaceReplace.up
Shift+Alt+RightExpand AST Selecteditor.action.smartSelect.grow
Shift+Alt+LeftShrink AST Selecteditor.action.smartSelect.shrink

Shortcuts – Navigation

KeyCommandCommand id
Ctrl+TShow All Symbolsworkbench.action.showAllSymbols
Ctrl+GGo to Line…workbench.action.gotoLine
Ctrl+PGo to File…workbench.action.quickOpen
Ctrl+Shift+OGo to Symbol…workbench.action.gotoSymbol
Ctrl+Shift+MShow Errors and Warningsworkbench.action.showErrorsWarnings
F8Go to Next Error or Warningeditor.action.marker.next
Shift+F8Go to Previous Error or Warningeditor.action.marker.prev
Ctrl+Shift+PShow All Commandsworkbench.action.showCommands
Ctrl+TabNavigate Historyworkbench.action.openPreviousEditor
Ctrl+Alt+-Go Backworkbench.action.navigateBack
Ctrl+Shift+-Go Forwardworkbench.action.navigateForward

Shortcuts – Editor/Window Management

KeyCommandCommand id
Ctrl+Shift+NNew Windowworkbench.action.newWindow
Ctrl+Shift+WClose Windowworkbench.action.closeWindow
Ctrl+WClose Editorworkbench.action.closeActiveEditor
Ctrl+`Cycle Between Opened Editorsworkbench.action.cycleEditor
Ctrl+</span>Split Editorworkbench.action.splitEditor
Ctrl+1Focus into Left Hand Editorworkbench.action.focusFirstEditor
Ctrl+2Focus into Side Editorworkbench.action.focusSecondEditor
Ctrl+3Focus into Right Hand Editorworkbench.action.focusThirdEditor
Ctrl+Shift+Alt+LeftFocus into Next Editor on the Leftworkbench.action.focusLeftEditor
Ctrl+Shift+Alt+RightFocus into Next Editor on the Rightworkbench.action.focusRightEditor

Shortcuts – File Management

KeyCommandCommand id
Ctrl+NNew Fileworkbench.action.files.newUntitledFile
Ctrl+OOpen File…workbench.action.files.openFile
Ctrl+SSaveworkbench.action.files.save
unassignedSave Allworkbench.action.files.saveAll
Ctrl+Shift+SSave As…workbench.action.files.saveAs

Shortcuts – Display

KeyCommandCommand id
F11Toggle Full Screenworkbench.action.toggleFullScreen
Ctrl+=Zoom inworkbench.action.zoomIn
Ctrl+-Zoom outworkbench.action.zoomOut
Ctrl+BToggle Sidebar Visibilityworkbench.action.toggleSidebarVisibility
Ctrl+Shift+DShow Debugworkbench.view.debug
Ctrl+Shift+EShow Explorerworkbench.view.explorer
Ctrl+Shift+FShow Searchworkbench.view.search
Ctrl+Shift+JToggle Search Detailsworkbench.action.search.toggleQueryDetails
Ctrl+Shift+COpen New Consoleworkbench.action.terminal.openNativeConsole
Ctrl+Shift+UShow Outputworkbench.action.output.showOutput
Ctrl+L LShow OmniSharp Logomnisharp.show.generalLog
Ctrl+L Ctrl+LShow OmniSharp Log to the Sideomnisharp.show.generalLogOnSide
Ctrl+Shift+VToggle Markdown Previewworkbench.action.markdown.togglePreview

Shortcuts – Debug

KeyCommandCommand id
F9Toggle Breakpointeditor.debug.action.toggleBreakpoint
F5Continueworkbench.action.debug.play
F5Pauseworkbench.action.debug.start
F11Step Intoworkbench.action.debug.stepInto
Shift+F11Step Outworkbench.action.debug.stepOut
F10Step Overworkbench.action.debug.stepOver
Shift+F5Stopworkbench.action.debug.stop

Shortcuts – Tasks

KeyCommandCommand id
Ctrl+Shift+BRun Build Taskworkbench.action.tasks.build
Ctrl+Shift+TRun Test Taskworkbench.action.tasks.test

You might like

About the Author: Xuanloi.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.